Vattenmiljö

Näckros detaljRent vatten, levande hav och fungerande ekosystem är livsviktiga – både för oss människor och för de djur och växter vi delar planeten med.
Vi har blivit allt mera medvetna om våra vattenmiljöer, och det finns en stark vilja att lösa de problem som finns. Runt om i Sverige pågår ett fantastiskt arbete på en mängd fronter. Det handlar till exempel om att återskapa livsmiljöer, öppna vandringsvägar och att stoppa näringsläckage som bidrar till övergödning.
Vanliga människors engagemang spelar en nyckelroll i detta arbete. Genom att skapa opinion, sprida kunskap och utföra ideellt naturvårdsarbete bidrar tusentals frivilliga till ovärderliga insatser för miljön.

Naturskyddsföreningen vill ge verktyg och inspiration för att göra skillnad på ett konkret sätt. I kampanjen Viva Vatten publicerar man faktablad som berättar hur man går tillväga för att exempelvis gräva en grod-damm, bilda ett vattenråd eller slåttra vass i igenväxande sjöar.

Vattenmiljö, mångfald och bevarande är frågor som ligger mig varmt om hjärtat, och därför var det självklart att tacka ja när Naturskyddsföreningen bad mig illustrera för Viva Vatten. Mina kunskaper och erfarenheter inom ekologi och bevarandebiologi är förstås till stor hjälp i arbetet med Viva Vatten. Jag försöker också förmedla lite av glädjen, samvaron och upplevelserna som kommer på köpet när man jobbar med naturvård.